De förnuftiga 4 hinkarna!

14.11.2019

Sparande och placering är ett område som kräver en del eftertanke före det att man fattar beslut om placeringar, nivåer, produkter, risknivåer och liknande.
Capfor ́s modell bygger på en sedan århundraden tillämpad "hinkmodell" och stödjer dig i att fatta förnuftiga beslut om sparande och placeringar.
"Hinkmodellen" bygger på grunden att varje krona skall ha ett bestämt mål liksom att placeringar i fonder och liknande enbart skall ske med pengar som man kan avvara en längre tid.
Placering av pengar som kan komma att behövas om t ex två̊ år skall inte utsättas för risken att de går ned i värde, pengar som sannolikt inte kommer användas de närmaste fem åren skall inte heller förstöras av inflation...

Vi använder oss fyra "hinkar" för att etablera grund strategin, där varje "hink" har ett bestämt syfte och en bestämd tidshorisont.

Nedan följer en kortfattad information om respektive hink, dess syfte, tidshorisont och lämpliga produkter 

Krishinken

Syfte: Skapar trygghet inför oplanerade händelser.
Utgångspunkt: Tillgången skall vara placerad på sparkonto med ränta, avgränsad från min vanliga bank detta för att pengarna inte skall användas

i något annat fall än när "kris"/oplanerad händelse inträffar.
Rekommendation är att "krishinken" innehåller ett belopp motsvarande 3 månaders utgifter. 

12 månaders hinken

Syfte: Skapar förutsättningar för planerade händelser/utgifter det närmsta året.
Utgångspunkt: Tillgången skall vara placerad på sparkonto med ränta på din bank. Rekommendation är att "12 månadershinken" innehåller ett belopp motsvarande alla planerade utgifter för det närmaste året liksom att det månadsvis sätts in pengar i sådan takt att kontobehållningen klarar semesterresor och annat du vill uppleva varje år. 

5 års hinken

Syfte: Skapar förutsättningar för planerade händelser/utgifter de närmaste fem åren.
Utgångspunkt: Tillgången kan vara placerad i så kallade korta räntefonder eller andra fonder med låg risk. Rekommendation är att "5 årshinken" byggs upp successivt genom månads- sparande i sådan takt att värdet motsvarar erforderligt belopp när utgift/händelse planerats. 

"Sen" hinken

Syfte: Långsiktig trygghet, inför framtida händelser som ännu inte identifierats/pension 
Utgångspunkt: Tillgången skall investeras i placeringar med risk/möjlighetsnivå i linje med den totala ekonomiska situationen, behov av värdeökning och riskvilja. Före det att placeringsbeslut tas för denna del av dina pengar skall en ordentlig analys av din riskförmåga, riskvilja och behov av värdeökning (riskbehov) ske med utgångspunkt i en analys av din placeringspersonlighet och cash-flow.